Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunku: Pedagogika lub zbliżonych, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Cel studiów

Absolwenci nabywają uprawnienia do nauczania w przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia (klasy I-III). Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychw wyżej wymienionych placówkach.Umożliwiają nauczycielom uzupełnianie awansu zawodowego. Przygotowują w zakresie:

 • Doskonalenia warsztatu merytorycznego nauczania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Kształcenia umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-II.
 • Formowania osobowości nauczyciela jako innowatora- kreowania animatora metod i technik edukacyjnych, wrażliwego na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej w zakresie znajomości specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach. Absolwent umie właściwie zorganizować zabawę i czas zajęć grupie dzieci, rozumie ich potrzeby.

Przebieg i organizacja studiów

 • studia trwają 3 semestry
 • program studiów obejmuje 360 godzin, w tym 150 godzin praktyk

Wykaz przedmiotów

 • Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym

 • Psychologia dla nauczycieli

 • Pedagogika wczesnoszkolna

 • Metodyka kształcenia zintegrowanego (p)

 • Metodyka edukacji polonistycznej

 • Edukacja środowiskowa i ekologiczna  z metodyką (p)

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli

 • Praktyka I

 • Metodyka edukacji matematycznej

 • Pedagogika przedszkolna

 • Edukacja muzyczna z metodyką (p)

 • Pomoc medyczna – ratownicza

 • Komunikacja interpersonalna

 • Metodyka edukacji przedszkolnej

 • Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką (p)

 • Praktyka II

 • Seminarium dyplomowe

 • Kultura fizyczna z metodyką (p)

 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (p)

 • Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole (p)

 • Logopedia

 • Praktyka III

Wymagane dokumenty

 • podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku
 • dyplom(y) ukończenia studiów wyższych (kopia)
 • kserokopia dowodu osobistego

 

Informacja o kosztach dostępna w punkcie rekrutacyjnym

Wszystkie zajęcia odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim.

Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budynek B – parter
ul. Świętego Antoniego 29
92-700 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 726 05 38

tel. kom. 605 674 830

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.